Regulamin Warsztatów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TANECZNYCH I MERYTORYCZNYCH

organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w dniu 27 kwietnia 2019r.

 

I. Postanowienia ogólne

1.Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegami, ponosi uczestnik.

2. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia, jednak nie później niż do 24 kwietnia 2019r. O cenie warsztatu decyduje termin wniesienia opłaty (przelew), a nie data przesłania zgłoszenia.

3. Zgłoszenia na warsztaty wraz z opłatami można dokonać również w dniu 27 kwietnia 2019r. w siedzibie Organizatora Warsztatów. W takiej sytuacji nie gwarantujemy miejsca na warsztatach w wybranej technice (ilość miejsc jest ograniczona).


4. W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 15 osób, przy warsztatach dla tancerzy oraz poniżej 10 osób, przy warsztatach dla instruktorów) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów ze wskazanej techniki.  W tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane warsztaty osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymują informację mailową lub telefoniczną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy uczestników danego warsztatu. Osoby, które opłaciły udział w tych warsztatach po zamknięciu listy, otrzymują zwrot kosztów warsztatów lub możliwość wyboru innej techniki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia uczestnika na warsztaty bez podania przyczyny.

7. Opłata za udział w warsztatach jest bezzwrotna (nie dotyczy to sytuacji wymienionych w punktach 4 i 5 niniejszego Regulaminu). Jeżeli uczestnik - po uiszczeniu opłaty - nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć we wszystkich warsztatach lub ich części - opłata nie jest zwracana.

8. Organizator lub prowadzący zajęcia ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach (bez zwrotu poniesionych kosztów) osób, które zakłócają przebieg zajęć.

 

II. Organizacja warsztatów
1. Uczestników warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz czyste obuwie zmienne, które nie niszczy podłogi.

2. Niedozwolone jest wnoszenie do sal, w których odbywają się warsztaty, jedzenia i napojów, za wyjątkiem wody w plastikowej, zakręcanej butelce.

3. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przychodzenia na dane zajęcia przynajmniej na 5 minut przed ich rozpoczęciem.

4. Uczestnicy warsztatów powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztatów.

5. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom warsztatów. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

6. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich biorących udział w warsztatach, które przebywają na sali jedynie podczas zajęć.

7. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz na  terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone warsztaty.

8. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach.

9. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć warsztatowych bez zgody Organizatora.

10. W przypadku udziału w zajęciach uczestnicy warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zajęć przez Organizatora bądź partnerów współpracujących z Organizatorem w celach promocyjnych i archiwizacyjnych.

 11. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

12 Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Warsztatów w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez Organizatora oraz partnerów współpracujących z Organizatorem.

13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, warunków uczestnictwa, cennika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora warsztatów w celach informatycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie dnych Osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Każdy uczestnik warsztatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (RODO) Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.: (+48) 607-618-742.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Warsztatów tanecznych dla tancerzy i Warsztatów merytorycznych dla pedagogów/instruktorów organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Warsztatach.

 4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Warsztatów. Po zakończeniu Warsztatów dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Dla celów kontaktowych i informacyjnych przechowywane są dłużej jedynie maile kontaktowe. W każdej chwili uczestnik może wysłać maila z prośbą o usunięcie danych z bazy kontaktowej. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat na podstawie Ustawy o rachunkowości (Dz. U. Z 2018 r. poz. 395).

 5. Uczestnik Warsztatów ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Sportu, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 6. Jeżeli uczestnik Warsztatów uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

   

  Dane Organizatora:

  Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu

  ul. Namysłowska 20

  46-081 Dobrzeń Wielki

  Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki

  nr rachunku: 14 8895 0006 2000 0000 2017 0103

  W tytule przelewu proszę podać: WARSZTATY TANECZNE 2019 + imię i nazwisko uczestnika warsztatów, za którego wnoszona jest opłata lub nazwa zespołu i ilość tancerzy, za którą wnoszona jest opłata.