Materiał archiwalny

W dniu 28 kwietnia 2019 roku, podczas II Festiwalu Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA,

odbędą się warsztaty taneczne dla tancerzy i pedagogów.

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim,

ul. Namysłowska 20

 

WARSZTATY DLA TANCERZY

Warsztaty taneczne dla tancerzy skierowane są zarówno do uczestników Festiwalu, jak i osób nie biorących udziału w Festiwalu. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: Grupa młodsza do lat 11 i Grupa starsza od lat 12.

Grupa młodsza ma do wyboru dwa warsztaty:

1. Taniec ludowy - folklor taneczny Ziemi Opolskiej - warsztat prowadzony przez Stanisława Bigusa

2. Taniec klasyczny z elementami barre au sol - warsztat prowadzony przez Annę Majer

Grupa starsza ma do wyboru trzy warsztaty:

1. Taniec klasyczny - warsztat prowadzi Maria Kijak-Rakowska

2. Taniec współczesny z elementami floor work - warsztat prowadzi Zuzanna Nir

3. Taniec współczesny - warsztat prowadzi Alexey Torgunakov

WARSZTATY METODYCZNE DLA PEDAGOGÓW / INSTRUKTORÓW

Warsztaty metodyczne dla pedagogów/instruktorów skierowane są zarówno do osób wystawiających swoich tancerzy w Festiwalu, jak i osób nie biorących udziału w Festiwalu.

Instruktorzy mają do wyboru pięć warsztatów:

1. Taniec ludowy jako forma zajęć przygotowująca dzieci do pracy w zespole tanecznym (na przykładzie folkloru tanecznego Ziemi Opolskiej) - prowadzenie: Stanisław Bigus

2. Taniec klasyczny z elementami barre au sol w pracy z dziećmi w zespołach tanecznych - prowadzenie: Anna Majer

3. Wykorzystanie techniki tańca klasycznego w metodyce nauczania piruetów w grupach starszych - prowadzenie: Maria Kijak-Rakowska

4. Taniec współczesny z elementami floor work (metodyka) - prowadzenie: Zuzanna Nir

5. Metodyka tańca współczesnego - prowadzenie: Alexey Torgunakov

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TANECZNYCH I MERYTORYCZNYCH

 

organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w dniu 27 kwietnia 2019r.

I. Postanowienia ogólne

1.Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegami, ponosi uczestnik.

2. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia, jednak nie później niż do 24 kwietnia 2019r. O cenie warsztatu decyduje termin wniesienia opłaty (przelew), a nie data przesłania zgłoszenia.

3. Zgłoszenia na warsztaty wraz z opłatami można dokonać również w dniu 27 kwietnia 2019r. w siedzibie Organizatora Warsztatów. W takiej sytuacji nie gwarantujemy miejsca na warsztatach w wybranej technice (ilość miejsc jest ograniczona).
4. W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 15 osób, przy warsztatach dla tancerzy oraz poniżej 10 osób, przy warsztatach dla instruktorów) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów ze wskazanej techniki.  W tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane warsztaty osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymują informację mailową lub telefoniczną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy uczestników danego warsztatu. Osoby, które opłaciły udział w tych warsztatach po zamknięciu listy, otrzymują zwrot kosztów warsztatów lub możliwość wyboru innej techniki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia uczestnika na warsztaty bez podania przyczyny.

7. Opłata za udział w warsztatach jest bezzwrotna (nie dotyczy to sytuacji wymienionych w punktach 4 i 5 niniejszego Regulaminu). Jeżeli uczestnik - po uiszczeniu opłaty - nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć we wszystkich warsztatach lub ich części - opłata nie jest zwracana.

8. Organizator lub prowadzący zajęcia ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach (bez zwrotu poniesionych kosztów) osób, które zakłócają przebieg zajęć.

II. Organizacja warsztatów
1. Uczestników warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz czyste obuwie zmienne, które nie niszczy podłogi.

2. Niedozwolone jest wnoszenie do sal, w których odbywają się warsztaty, jedzenia i napojów, za wyjątkiem wody w plastikowej, zakręcanej butelce.

3. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przychodzenia na dane zajęcia przynajmniej na 5 minut przed ich rozpoczęciem.

4. Uczestnicy warsztatów powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztatów.

5. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom warsztatów. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

6. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich biorących udział w warsztatach, które przebywają na sali jedynie podczas zajęć.

7. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz na  terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone warsztaty.

8. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach.

9. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć warsztatowych bez zgody Organizatora.

10. W przypadku udziału w zajęciach uczestnicy warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zajęć przez Organizatora bądź partnerów współpracujących z Organizatorem w celach promocyjnych i archiwizacyjnych.

 11. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

12 Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Warsztatów w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez Organizatora oraz partnerów współpracujących z Organizatorem.

13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, warunków uczestnictwa, cennika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora warsztatów w celach informatycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie dnych Osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Każdy uczestnik warsztatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (RODO) Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.: (+48) 607-618-742.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Warsztatów tanecznych dla tancerzy i Warsztatów merytorycznych dla pedagogów/instruktorów organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Warsztatach.

 4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Warsztatów. Po zakończeniu Warsztatów dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Dla celów kontaktowych i informacyjnych przechowywane są dłużej jedynie maile kontaktowe. W każdej chwili uczestnik może wysłać maila z prośbą o usunięcie danych z bazy kontaktowej. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat na podstawie Ustawy o rachunkowości (Dz. U. Z 2018 r. poz. 395).

 5. Uczestnik Warsztatów ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Sportu, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 6. Jeżeli uczestnik Warsztatów uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Dane Organizatora:

  Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu

  ul. Namysłowska 20

  46-081 Dobrzeń Wielki

  Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki

  nr rachunku: 14 8895 0006 2000 0000 2017 0103

  W tytule przelewu proszę podać: WARSZTATY TANECZNE 2019 + imię i nazwisko uczestnika warsztatów, za którego wnoszona jest opłata lub nazwa zespołu i ilość tancerzy, za którą wnoszona jest opłata

 

PEDAGODZY:

* TANIEC LUDOWY

STANISŁAW BIGUS

 tancerz, choreograf, pedagog. Pracę artystyczną jako tancerz zespołowy rozpoczął w 1965 roku w Miejskim Teatrze Muzycznym - Opera i Operetka w Krakowie. W latach 1971-1974 był zatrudniony jako tancerz w Państwowym Teatrze Muzycznym w Szczecinie. Od 1975r. do 1978r. pracownik umysłowy w różnych wołczyńskich instytucjach. W 1979r. pracował jako referent d/s kultury Urzędu Miejskiego w Wołczynie. W tym samym roku został przeniesiony do Wołczyńskiego Domu Kultury i zatrudniony na stanowisku instruktora. W 1980r. założył Zespół Pieśni i Tańca MODRZEWIACY, w którym był kierownikiem artystycznym, pedagogiem i choreografem. Zespół odnosił wiele sukcesów artystycznych na estradach krajowych i zagranicznych. W 2008r. przeszedł na artystyczną emeryturę.

 

 

 

* TANIEC KLASYCZNY Z ELEMENTAMI BARRE AU SOL

ANNA MAJER   (WARSZTAT NIE ODBĘDZIE SIĘ)

 tancerka, pedagog i była wicedyrektorka bytomskiej OSB. Jako choreograf zadebiutowała na scenie Opery Śląskiej w 1992r. Jej Bolero (muz. M. Ravel) zostało przyjęte bardzo ciepło - zarówno przez krytyków, jak i przez melomanów odwiedzających bytomską Operę. Za tę choreografię odebrała swoją pierwszą Złotą Maskę. Od tamtego czau zrealizowała ok. 50 choreografii m.in. w Teatrach: Śląskim w Katowicach, Nowym w Zabrzu oraz w Operze Wrocławskiej. W Operze Śląskiej przygotowała choreografię m.in. do Poławiaczy pereł, Widmo, Quo vadis, Tanhausera czy Kota w butach. Za jej sprawą, po ponad 20-letniej nieobecności, na bytomską scenę operową powrócił Kopciuszek na motywach baśni Charlesa Perraulta. Nowa, opowiedziana językiem tańca, historia Kopciuszka, dzieje się w czasach współczesnych. Za wyjątkowością tego przedstawienia stoi inspirująca muzyka Sergiusza Prokofiewa, oryginalna oprawa scenograficzna, intrygujące kostiumy i choreografia łącząca taniec klasyczny ze współczesnym, ukazująca paletę uczuć postaci scenicznych.

Obecnie prowadzi zajęcia z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zajęcia baletowe w Teatrze Rozbark w Bytomiu i w Zamku w Toszku.

 

* TANIEC KLASYCZNY

MARIA KIJAK-RAKOWSKA

artystka baletu, choreograf, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu (1971) i Akademii Muzycznej (obecnie: Uniwersytet Muzyczny) w Warszawie (1979): magister sztuki, w specjalności pedagog baletu.
W 20-letniej karierze scenicznej, jako Pierwsza Tancerka Opery Wrocławskiej, kreowała role pierwszoplanowe : Odetta-Odylia ,Giselle, Julia, Antygona, Swanilda, Kopciuszek, Solwejga, Angustias, Maria, Eurydyka i wiele innych. Rolą Kobiety w Nostalgii T. Albioniniego (1993) pożegnała się z publicznością wrocławską.
Publiczność wrocławska aż 11-krotnie honorowała ją nagrodą dla najpopularniejszego artysty Wrocławia, przyznając Złote, Srebrne i Brązowe Iglice.
W latach 1990 – 2005 pełniła funkcję kierownika zespołu baletowego Opery Wrocławskiej.  Starszy wykładowca PWST na wydziale Lalkarskim przedmiotu Rytmika i Taniec (1979-2013). W latach 1993-1995 była choreografem w Operetten Festpiele w Bad Ischl w Austrii.
W 1986r. otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie baletu, dwukrotnie Srebrny Krzyż Zasługi (1985,1995) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2001). Jest zasłużonym członkiem Związku Artystów Scen Polskich, który uhonorował ją statuetką „Terpsychory”. Była przewodniczącą koła ZASP przy Operze Wrocławskiej, członkiem Sekcji Tańca ZASP w Warszawie, brała udział w pracach Komisji Repartycji ZASP w Warszawie oraz w zarządzie Oddziału Wrocławskiego ZASP.
 W 2006r. z  okazji  Międzynarodowego Dnia Tańca odznaczona Srebrnym Medalem „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W latach 2005-2017 prowadziła Studium Tańca i Baletu w Operze Wrocławskiej.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca (2014) odznaczona została Medalem Prezydenta Miasta Wrocławia  Rafała Dutkiewicza –„Merito de Wratislawia” –  Zasłużony dla Wrocławia.
Obecni prowadzi w Stroniu Śląskim grupę baletową przy Centrum Edukacji ,Turystyki i Kultury  oraz grupy baletowe w przedszkolu im. Jana Pawła II. We Wrocławiu w Klubie Promyk (Spółdzielnia Mieszkaniowa Cichy Kącik) zatrudniona jest jako pedagog baletu dla dwóch grup dziecięcych.

Jest wielokrotnym jurorem konkursów baletowych i tanecznych. Prowadzi warsztaty tańca klasycznego na obozach letnich i zimowych  w zespole 3Dance oraz w grupach pływania synchronicznego. Od 2014r. jest sędzią pływania synchronicznego. Tworząc choreografie dla zawodniczek tej dziedziny sportu odkryła nowe możliwości wykorzystania swoich umiejętności zawodowych z dziedziny baletu.

 

*TANIEC WSPÓŁCZESNY Z ELEMENTAMI FLOOR WORK

ZUZANNA NIR

tancerka, choreograf, instruktor tańca. Absolwentka studiów magisterskich (kierunek Choreografia) na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (kierunek Taniec). Od 2017 r. współpracuje z Kolektywem Kejos The-At-Er jako performer i choreograf. Od 2008r. współpracuje z Teatrem AVATAR jako tancerka, choreograf i pedagog.

Była członkiem Zespołu Tańca Ludowego "Poznań" AWF, z którym dwukrotnie organizowała Światowy Przegląd Folkloru "Integracje". Od marca 2017r. instruktorka tańca: w szkole tańca Fly Dance Academy we Wrocławiu i w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA oraz nauczycielka tańca w klasach tanecznych i ruchu scenicznego w klasach aktorskich w Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu od roku szkolnego 2017/2018.

Występowała w takich spektaklach, jak: Blaszany bębenek w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Trans_miss(i)on w choreografii Iwony Olszowskiej i Ferenca Fehera, Miasto, którego nie było Kolektywu Kejos The-At-Er, Szept w moim oku w choreografii Małgorzaty Haduch, W cieniu Chopina. Brała udział w pokazie prac Warszawskiej Szkoły Artystycznej w choreografii Pauliny Wycichowskiej podczas SemperOpernball w Dreźnie. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych i ogólnopolskich warsztatach tanecznych oraz kursach Pedagogiki Cyrku.

 

* TANIEC WSPÓŁCZESNY

ALEXEY TORGUNAKOV

tancerz, choreograf, pedagog.Ukończył Moskiewską Akademię Choreografii jako artysta baletu (2004) i jako pedagog (2008). Po ukończeniu Akademii dołączył do zespołu artystycznego Teatru Bolszoj w Moskwie, gdzie występował w repertuarze klasycznym i współczesnym. Tańczył w pierwszych obsadach baletów neo-klasycznych i współczesnych m.in. takich choreografów, jak: Jiri Kylian, Roland Petit, Alexey Ratmanski, John Neumeier, Tatiana Baganova, Yuri Grigorovich, Natalia Shirokova. Po produkcji z Tatianą Baganovą (Thr Rite of spring) został zaproszony do kierowanego przez nią prestiżowego Provincial Dances Theater, gdzie zaczął również pracę pedagoga. Występował tu w spektaklach w choreografii Ivgi&Greben i Tatiany Baganovej. W 2007r. wygrał International Dance Competition Hellas w Atenach, w kategorii tańca współczesnego i tańca klasycznego.

W 2013r. wspólnie z Olgiem Stepanovem utworzyli mover/evermore creative/duet. Tworzą i poszukują łącząc taniec z innymi dziedzinami sztuki. Jako duet współpracują także z innymi artystami i grupami, m.in. z Vozdukh Dance Company (Krasnodar/Rosja). W 2016r. razem z Olgiem Stepanovem byli nominowani do Rosyjskiej Złotej Maski za spektakl All I could ever be w kategorii najlepsza choreografia we współczesnym teatrze tańca i najlepszy spektakl teatru tańca. Ponownie w 2018 r. wspólnie z Olgiem Stepanovem byli nominowani do Rosyjskiej Złotej Maski za spektakl Object in the distance w kategorii najlepsza choreografia we współczesnym teatrze tańca i najlepszy spektakl teatru tańca.

Obecnie jest związany z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu, jako tancerz i pedagog. Występuje w spektaklach: Anny Piotrowskiej - ORID, Lost in the Skin, Podziemne słońca, Fast Food Foot, Czytanki perFORMAtywne, UNder the dead tree, pastmefuture; Cecilii Moisio - Mommy issues; Macieja Kuźmińskiego - Plateau i Heleny Ganjalyan - April 31. W 2017r. w ramach projektu "Zjednoczone stany zmyślone" stworzył solo singularis i body mantra.

Jest zainteresowany multidyscyplinarnością pola sztuki. Wspólpracuje także z artystami wizualnymi: Natalie Doomco, Anna Trish, Vladislav Sedletsky, Vladimir Glynin. Rozwija swój język artystyczny na polu wideo-artu tworząc projekty takie, jak: p-layers, ready to change, Liberation. Stworzył wideo dla An on Bast Life is a dancer and you are the Dance. Jako artysta wspólpracował także z Poznańskim The Bill concept store. 

Występował m.in.: w Japonii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, USA, Australii, Kanadzie, Francji, Anglii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Grecji, Luxemburgu, Słowenii, Ukrainie, Białorusi, na Węgrzech. Jest bardzo aktywny jako pedagog. Prowadzi zajęcia z tańca współczesnego, tańca klasycznego, tańca klasycznego dla tancerzy współczesnych i improwizacji oraz warsztaty w Polsce i za granicą.

 

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla pedagogów (dokument ODT)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla pedagogów (dokument PDF)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla tancerzy (dokument ODT)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla tancerzy (dokument PDF)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla zespołów (dokument ODT)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla zespołów (dokument PDF)

 

C E N N I K

 

Warsztaty dla tancerzy biorących udział w Festiwalu


Grupa młodsza - dziecięca (do lat 11) - zajęcia warsztatowe trwają po 1 godz. zegarowej (60 minut):

* całość (2 warsztaty) - 70,00 zł /od osoby

*indywidualnie: 40,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          45,00/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

Grupa starsza - młodzieżowa (od lat 12) - zajęcia warsztatowe trwają po półtorej godziny (90 minut):

*całość (2 warsztaty) - 100,00 zł/od osoby

*indywidualnie: 55,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                         60,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 65,00 zł /od osoby

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży nie biorących udziału w Festiwalu:


Grupa młodsza - dziecięca (do lat 11) - zajęcia warsztatowe trwają po 1 godz. zegarowej (60 minut):

* całość (2 warsztaty) - 80,00 zł /od osoby

*indywidualnie: 45,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          50,00/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

Grupa starsza - młodzieżowa (od lat 12) - zajęcia warsztatowe trwają po półtorej godziny (90 minut):

*całość (2 warsztaty) - 120,00 zł/od osoby

*indywidualnie: 65,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                         70,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 75,00 zł /od osoby

 

Warsztaty dla pedagogów/instruktorów, których tancerze biorą udział w Festiwalu:

* całość (4 warsztaty) - 200,00 zł/ od osoby (warsztaty trwają po 90 minut każdy)

* indywidualnie: 65,00 zł/ od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          70,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 65,00 zł /od osoby

UWAGA! Instruktorzy/pedagodzy, którzy zgłosili swój udział w warsztatach z Alexeyem Torgunakovem uczestniczą również bezpłatnie jako obserwatorzy w warsztatach prowadzonych dla tancerzy przez Alexeya Torgunakova. W tym celu prosimy o zgłoszenie się przed warsztatem do Organizatora, by podpisać listę obecności i odebrać wejściówkę.

 

Dla pozostałych pedagogów/instruktorów

 

* całość (4 warsztaty) - 240,00 zł/ od osoby (warsztaty trwają po 90 minut każdy)

* indywidualnie: 70,00 zł/ od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          80,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 75,00 zł /od osoby

UWAGA! Instruktorzy/pedagodzy, którzy zgłosili swój udział w warsztatach z Alexeyem Torgunakovem uczestniczą również bezpłatnie jako obserwatorzy w warsztatach prowadzonych dla tancerzy przez Alexeya Torgunakova. W tym celu prosimy o zgłoszenie się przed warsztatem do Organizatora, by podpisać listę obecności i odebrać wejściówkę.