Regulamin Festiwalu

 

 

R E G U L A M I N

 

 

 

 

 

Festiwal Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA

to impreza, której ideą jest promowanie ciekawych pomysłów

i rozwiązań choreograficznych oraz poszukiwanie

interesujących środków wyrazu

 

TERMIN: 20 – 21 czerwca 2020 r. (sobota i niedziela)

 

MIEJSCE: Hala sportowa przy Zespole Szkół

ul. Namysłowska 94

46-081 Dobrzeń Wielki

 

ORGANIZATORZY:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

 2. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim

 3. Sekcja Grupa Baletowa ARABESQUE przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim

 4. Komitet Organizacyjny Festiwalu

   

  CELE IMPREZY:

1. Popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów artystycznych

2. Prezentacja dorobku artystycznego tancerzy i zespołów tanecznych, konfrontacja ich poziomu oraz możliwości artystycznych

3. Budowanie wzajemnego szacunku i tolerancji poprzez kształtowanie umiejętności współzawodnictwa wśród uczestników Festiwalu

4. Podnoszenie umiejętności warsztatowych tancerzy

5. Popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej

7. Kształtowanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży

8. Promowanie najzdolniejszych tancerzy i zespołów w środowisku tanecznym oraz ich twórczości tanecznej

9. Nawiązanie współpracy oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z tancerzami i zespołami tanecznymi amatorskiego ruchu artystycznego między instruktorami, choreografami i tancerzami

10. Integracja środowiska tanecznego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Festiwalu

 2. Festiwal ma charakter zawodów sportowych opierających się na współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

 3. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504)

   

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Zgłoszenie solisty, duetu lub zespołu do Festiwalu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia w serwisie https://moja.kartazgloszen.pl oraz przesłanie potwierdzenia opłaty członkowskiej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 31 maja 2020 r.

 2. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarte w Regulaminie warunki

 3. Zgłoszenia powinny obejmować dokładne informacje. Dane o ilości uczestników zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne

 4. Każda prezentacja zgłaszana jest osobno

 5. O zakwalifikowaniu solisty, duetu czy zespołu do Festiwalu decydować będzie kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona)

 6. W Festiwalu mogą wziąć udział tancerze (soliści i duety) oraz zespoły taneczne pracujące w ramach amatorskiego ruchu artystycznego w domach kultury, przedszkolach i szkołach, studiach tańca czy przy stowarzyszeniach, fundacjach

 7. Festiwal nie obejmuje takich konkurencji tanecznych, jak: taniec towarzyski, majorettes, cheerleaders, tap dance i taniec irlandzki w twardym obuwiu, rock`n roll sportowy, taniec orientalny/belly dance, urban/street dance, disco dance

 8. Przed wzięciem udziału w Festiwalu każdy uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem

 9. Zgłoszenie uczestnictwa oraz uregulowanie akredytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

 10. Wszyscy uczestnicy Festiwalu po przyjeździe zgłaszają się do rejestracji celem odebrania numerów startowych, identyfikatorów oraz programu imprezy

 11. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności wykonawców podczas prezentacji festiwalowych

 12. Przy kwalifikacji uczestników Festiwalu do danej kategorii wiekowej liczy się wiek kalendarzowy uczestników

 13. O przynależności do danej kategorii wiekowej w przypadku duetu decyduje wiek starszego tancerza, w przypadku zespołów – dopuszcza się przekroczenie wieku pojedynczych osób (liczba ta nie może być większa niż 20% zespołu), jeśli jest to usprawiedliwione ogólnym wyrazem artystycznym choreografii. Dla small group – 2 tancerzy, formation – 3 tancerzy, large formation – 5 tancerzy

 14. Soliści i duety mogą zaprezentować do 3 układów tanecznych, po jednym w wybranej konkurencji tanecznej. Z kolei zespoły prezentują od 1 do 3 kompozycji choreograficznych w wybranych konkurencjach tanecznych w danej kategorii wiekowej

 15. W przypadku dłuższych spektakli, zespoły mogą prezentować jego fragment lub fragmenty. Jednak występ dłuższy od przewidzianego w Regulaminie, nie będzie brany po uwagę przy ocenie jury

 16. Ilość podmiotów biorących udział w Festiwalu w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych ograniczona jest do 10 uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Listy startowe na poszczególne konkurencje mogą zostać zamknięte przed terminem zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeśli przed tym terminem zgłosi się 10 podmiotów na daną konkurencję

  AKREDYTACJA:

  1. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w Festiwalu wpłacają akredytację w wysokości:
 • solo – 40,00 zł
 • duet – 60,00 zł
 • zespół – 20,00 zł od osoby (za każdą choreografię)

2. Kwotę akredytacji należy przelać na konto Organizatora do 31 maja 2020r. Po tym terminie opłata za uczestnictwo wzrasta o 50%.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu.

ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

           Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki

           nr rachunku: 14 8895 0006 2000 0000 2017 0103

tytułem: PLĄSOWADŁA 2020 + nazwa zespołu + miejscowość + ilość tancerzy

3. W przypadki braku wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. OPŁATY W DNIU FESTIWALU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

 1. W przypadku rezygnacji solisty, duetu czy zespołu z udziału w Festiwalu lub w przypadku zmniejszenia liczby zgłoszonych występujących tancerzy, kwota wpłaconej akredytacji nie będzie podlegać zwrotowi

   

  MUZYKA:

   

  1. Soliści, duety i zespoły prezentują się do własnych podkładów muzycznych
  2. Uczestnicy Festiwalu przesyłają muzykę w formacie mp3 do dnia 7 czerwca 2020r. Poprzez serwis https://moja.kartazgloszen.pl
  3. Ponadto uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przygotowania własnych nagrań i podkładów muzycznych dobrej jakości na płytach CD format audio lub pamięć USB (PenDrive) – format audio
  4. Muzyka do każdej prezentacji na osobnej płycie CD. Każda płyta musi być dokładnie opisana: nazwa zespołu, tytuł prezentacji, precyzyjny czas trwania utworu
  5. Opiekunowie grup przed występem swoich tancerzy powinni znajdować się jak najbliżej stanowiska akustyka i mieć przy sobie kopię nagrania, by móc ją dostarczyć akustykowi jak najszybciej, w przypadku problemów z odtwarzaniem oryginału nagrania

   WYMOGI TECHNICZNE:

  1. Uczestnicy Festiwalu prezentują się na parkiecie o wymiarach 10m x 10m

  2. W czasie prezentacji nie wolno używać własnych aparatur oświetleniowych

  3. Organizator gwarantuje profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie jednakowe dla wszystkich prezentacji

  4. Na parkiet można wejść tylko w obuwiu sportowym lub tanecznym nie rysującym parkietu

  5. Podczas prezentacji zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek produktów ciekłych i sypkich, które spowodują zabrudzenie parkietu wymagające przerw technicznych

  6. Dla uczestników prezentujących się w konkurencji tanecznej BALLET POINTÉ Organizator zapewnia kalafonię

  JURY, OCENA I NAGRODY:

1. W skład jury wchodzą osoby związane amatorsko i profesjonalnie z ruchem tanecznym

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Festiwalu

4. Powołane przez Organizatora jury oceniać będzie według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru do kategorii wiekowej tancerzy

 • opracowanie choreograficzne, kompozycja taneczna

 • technika wykonania i harmonia ruchu

 • oryginalność pomysłu

 • poczucie rytmu

 • interpretacja i dobór muzyki

 • dobór i estetyka kostiumów, rekwizytów

 • interpretacja i dobór artystycznych środków wyrazu, w tym poprawne wykonanie elementów akrobatycznych

 • wdzięk i elegancja wykonania

 • wartości artystyczne, estetyczne i kulturowe

 1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia

 2. W każdej kategorii wiekowej i tanecznej zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. W kategorii SOLO, DUET oraz PIERWSZY KROCZEK za I, II i III miejsce przyznane zostaną medale, dyplomy i statuetki, a za miejsca IV, V i VI – dyplomy i medale. W kategoriach SMALL GROUP, FORMATION i LARGE FORMATION jury przyzna za I, II i III miejsce statuetki, medale i dyplomy, a za miejsca IV, V, i VI – dyplomy i medale

 3. Jury przyzna nagrodę specjalną dla najlepszego zespołu oraz solisty/solistki

 4. Nagrody oraz wyróżnienia mogą być przyznawane dodatkowo za konkretne wartości prezentacji, np.: za osobowość sceniczną, oryginalny pomysł, wysoką technikę wykonania, niepowtarzalny wyraz artystyczny itp.

 5. Każdy podmiot taneczny otrzyma dyplom za udział w Festiwalu

 6. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania głównych nagród

 7. Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznego zakwalifikowania solisty, duetu czy zespołu do danej konkurencji tanecznej

 8. Jury może zdyskwalifikować solistę, duet czy zespół z powodu rażącego przekroczenia limitu czasowego prezentacji

 9. Podczas rozdawania nagród w każdej kategorii tancerze powinni być ubrani w kostiumy do tańca

 

KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE TANECZNE

kategorie wiekowe:

 • SOLO / DUET

 • baby/mini kids: 4 do 7 lat

 • children: 8 do 11 lat

 • juniors: 12 do 15 lat

 • youth: 16 do 24 lat

 • ZESPOŁY

 • baby/mini kids: 4 do 7 lat

 • children: 8 do 11 lat

 • juniors: 12 do 15 lat

 • youth: 16 do 24 lat

 • OPEN: adults I: od 25 do 39 lat oraz adults II: od 40 lat

  konkurencje taneczne / techniki taneczne:

 • Show dance/Fantasy

 • Jazz Dance

 • Ballet/ Neoklasyka

 • Ballet Pointé

 • Modern and Contemporary Dance

 • Folk

  formy taneczne:

 • inscenizacja/widowisko taneczne

 • etiuda taneczna

 • miniatura taneczna

  kategorie taneczne:

 • solo

 • duet

 • small group: od 3 do 7 osób

 • formation: od 8 do 16 osób

 • large formation: od 17 do 30 osób

UWAGA ! Kategorie SOLO i DUET rozgrywane będą z podziałem na DEBIUTY i MISTRZÓW.

PIERWSZY KROCZEK to możliwość prezentacji zespołów w kategorii wiekowej baby/mini kids i children w takich konkurencjach tanecznych, jak SHOW DANCE/FANTASY, BALLET/ NEOKLASYKA i FOLK.

Kategoria OPEN: adults I i adults II: w tej kategorii prezentują się zespoły taneczne, w takich konkurencjach tanecznych, jak SHOW DANCE/FANTASY, FOLK, JAZZ DANCE lub mieszance wymienionych stylów

style/techniki

kategorie wiekowe

Show Dance/Fantasy

wszystkie kategorie wiekowe, OPEN

Jazz Dance

kategorie wiekowe: children, juniors, youth, OPEN

Ballet/Neoklasyka

wszystkie kategorie wiekowe

Ballet Pointé

kategorie wiekowe: juniors

i youth

Modern/Contemporary Dance

kategorie wiekowe: juniors

i youth

Folk

wszystkie kategorie wiekowe, OPEN

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH

KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

Kostiumy i makijaż:

 • Jeśli są używane symbole religijne lub polityczne jako ozdoba i/lub kostium muszą być one dopasowane do tematu i choreografii, w której są wykorzystywane. Symbole te muszą być zawsze w dobrym guście i nigdy nie mogą być obraźliwe dla pozostałych tancerzy i publiczności. Osobista biżuteria nie powinna być noszona, chyba że jest częścią kostiumu

 • Tkaniny ciałopodobne i w kolorze opalenizny mogą być wykorzystane w kostiumach scenicznych na zakrycie intymnych części ciała w kategoriach juniors i youth, jeśli odpowiadają tematowi prezentacji i nie sugerują w jakikolwiek sposób nagości. Jednak strój składający się tylko z samych majtek i biustonosza w kolorze ciała nie jest dozwolony

 • Kostiumy muszą zakrywać intymne części ciała tancerzy (tj. pośladki, biust i obszary łonowe) podczas całego wykonania pokazu. Intymne części ciała muszą być zakryte nieprzezroczystym materiałem w dowolnym kolorze, z wyjątkiem koloru cielistego lub opalenizny. Jeśli materiał przezroczysty jest wykorzystany w kostiumie do zakrycia tych części ciała, musi być przykryty materiałem nieprzezroczystym

 • Skrócone szczytów bikini, topy rurki, topy itp. są zakazane we wszystkich kategoriach wiekowych

 • Skrócone bikini, stringi, stringi z aplikacjami i wszelkie szorty mogące imitować stringi są zakazane, zarówno u tancerzy, jak i tancerek

 • Tancerze powinni przed występem upewnić się, że ich kostiumy włącznie z bielizną są dobrze dopasowane. Zakazane jest występowanie w źle dopasowanym kostiumie

 • Dopuszcza się u tancerzy w kategorii wiekowej youth możliwość tańczenia z nagim torsem

 • Eksponowanie w jakikolwiek sposób piersi u tancerek jest zabronione

 • Makijaż i kostiumy powinny być odpowiednie do wieku i płci. Muszą odpowiadać dyscyplinie, w której tancerze występują. Makijaż i kostium nie może być obraźliwy dla publiczności i pozostałych uczestników Festiwalu

 • Dzieci powinny być zachęcane do ubierania się jak dzieci, a nie jak nastolatki, czy dorośli. Makijaż powinien być stosowny, aby wydobyć cechy twarzy lub do przedstawienia charakteru prezentowanej postaci. Włosy powinny być schludne, pod kontrolą, jeśli nie są używane do przedstawienia charakteru postaci, czy zwierzęcia

 • W kategorii wiekowej baby/mini kids i children materiał na kostium sugerujący nagość lub inne tematy dla dorosłych jest zakazany. Kostiumy wykonane w całości z materiałów przezroczystych są zakazane, ale sam materiał może być wykorzystany do uszycia rękawów lub nogawek (np. styl Aladin – pantalony i bufiaste rękawy)

 • Tancerze w kategoriach baby/mini kids i children nigdy nie mogą pojawić się nago lub w stroju imitującym nagość. Dlatego kombinezony, trykoty, topy, body, spodnie w kolorze cielistym, opalenizny, beżu i kości nie mogą być wykorzystane w sposób, który zakłada nagość. Koronki lub materiały podobne nie mogą być wykorzystane na pokrycie intymnych części ciała, chyba że wyłożone są na materiale niecielistym

 • Szczególne zasady z kategorii dziecięcych dotyczące kostiumów i makijażu stosuje się również do kategorii juniors i youth. Tancerze powinni być zawsze ubrani odpowiednio do wieku. Ponadto powinni pamiętać, że kreują określone trendy i mogą stanowić dla młodszych tancerzy, którzy na nich patrzą, wzór do naśladowania. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby byli gustownie ubrani i zachowywali się nienagannie

  Muzyka:

  • Muzyka musi być odpowiednia do kategorii wiekowej tancerzy

  • Teksty o jednoznacznym podłożu erotycznym oraz przekleństwa są zabronione. Wszyscy tancerze muszą być świadomi znaczenia tekstów utworów, do których tańczą

   Rekwizyty i scenografia:

  • Podczas pokazu uczestnicy nie mogą używać nieporęcznych rekwizytów, mogą oni stosować to, co sami niosą lub w co są ubrani

  • Rekwizyty muszą być niesione przez uczestników bez pomocy osób trzecich (nie dotyczy kategorii baby/mini kids)

  • Rekwizyty i/lub scenografia po zakończonym pokazie powinny być usunięte z parkietu. Pozostawienie na parkiecie jakiejkolwiek rzeczy po zakończonej prezentacji i/lub zanieczyszczenie parkietu skutkuje obniżeniem końcowej oceny za pokaz

  • Zespół nie może wnosić na parkiet rekwizytów, ani używać substancji mogących zabrudzić parkiet lub uszkodzić ciało

   Tematyka choreografii i sposoby poruszania się:

  • Instruktorzy, trenerzy i choreografowie powinni zwrócić szczególną uwagę na wiek przy wyborze tematów dla baby/mini kids, children i juniors oraz dokładać szczególnych starań, aby unikać ruchów o charakterze erotycznym, brutalnych walk, zabijania itp.

   Elementy akrobatyczne i podnoszenia – ZASADY OGÓLNE:

  • Akrobatyka są to takie ruchy, w których ciało wykonuje obrót w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i czołowej, jak np. salta, przerzuty na rękach itp. Ruchy akrobatyczne są dozwolone, ale nie we wszystkich dyscyplinach

  • W kategorii baby/mini kids oraz children podnoszenia są zabronione – figury wykonywane przy pomocy innej osoby, w której obie nogi uczestnika znajdują się ponad parkietem

  • Elementy akrobatyczne oraz podnoszenia wykonane przez tancerzy w sposób nieprawidłowy i/lub zagrażające zdrowiu lub życiu wykonawców (czyli wykonywane niebezpiecznie i bez techniki) będą traktowane jako „niewykonane” z konsekwencją obniżenia oceny końcowej prezentacji, a w rażących przypadkach – dyskwalifikacją zespołu

  • Elementy akrobatyczne i podnoszenia muszą wynikać z charakteru tańca i nie mogą być wykonywane tylko dla samych sobie, dla efektu

  • W układach dozwolone jest wykonywanie elementów akrobatycznych zespołowych, parowych oraz indywidualnych, jeśli są one wplecione w choreograficzną kompozycje układu tanecznego

  • Elementy akrobatyczne mogą się ze sobą łączyć i powtarzać, dostosowując do charakteru tańca. Nie wolno w tej samej choreografii powtarzać tych samych podnoszeń

  • Wyrzuty parowe i zespołowe we wszystkich kategoriach są niedozwolone !

  • Salta w przód i w tył wykonywane indywidualnie, parowo lub zespołowo są niedozwolone !

  • Elementy dynamiczne oraz statyczne powinny mieć zachowaną odpowiednią dynamikę wynikającą z charakteru tańca, płynność ruchu, obszerność, elegancję oraz estetykę wykonania

  • Elementy akrobatyczne mogą być wykonywane z przyborami lub rekwizytami, z wyjątkiem elementów, które rozpoczynają się tyłem do kierunku ruchu - typu flik-flak, mostek z postawy, przejście w tył itp.

  • Przybory, rekwizyty, kostiumy oraz fryzury nie mogą przeszkadzać, zawadzać i zagrażać bezpieczeństwu podczas wykonywania podnoszeń oraz elementów akrobatycznych

  • Choreografia może rozpoczynać się lub kończyć elementem statycznym, np. stanie na głowie, na rękach, wagi przodem, tyłem, bokiem, mostek itd. - indywidualnie, parowo lub zespołowo

   Elementy akrobatyczne i podnoszenia – ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

   • Kategoria wiekowa baby/mini kids:

   • Dozwolone elementy akrobatyczne:

    - przewroty w przód i w tył (łączone kolejno po sobie, z różnych pozycji wyjściowych i do różnych pozycji końcowych)

    - przerzuty bokiem (łączone kolejno po sobie)

    - mostki z leżenia, szpagaty, wymachy, skłony, siady rozkroczne (wszelkie modyfikacje gibkościowe)

    - podskoki i wyskoki gimnastyczne zakończone na stopy

    Pozostałe elementy akrobatyczne, nie wymienione pow. są niedozwolone

    2. Niedozwolone:

    - wyrzuty

    - podnoszenia i przenoszenia

    - elementy akrobatyczne w parach – asekuracja partnera

    - elementy akrobatyczne zespołowe – współasekuracja

   • Kategoria wiekowa children:

   • Dozwolone elementy akrobatyczne:

    - wszystkie elementy akrobatyczne wymienione w kategorii wiekowej baby/mini kids oraz

    - przewroty przez stanie na rękach

    - mostek przez stanie na rękach

    - stania na rękach indywidualnie, w parach, zespołowo w różnych modyfikacjach

    - przerzuty bokiem przez łokcie

    - przerzuty bokiem przez jedną rękę

    - powolne przejścia w przód i w tył (łączenie elementów kolejno po sobie z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych)

    - rundaki

    - wychwyt z głowy

    - wychwyt z karku

    - podnoszenia niskie w pozycjach wyjściowych niskich, tj. klęki, podpory, siady (ramiona podtrzymują, natomiast nie podnoszą)

    Pozostałe elementy akrobatyczne, nie wymienione powyżej są niedozwolone

    2. Niedozwolone:

    - wyrzuty

    - podnoszenia wysokie z użyciem siły mięśni ramion w pozycjach wysokich

    - elementy dynamiczne w parach

   • Kategoria wiekowa juniors:

   • Dozwolone elementy akrobatyczne:

    - wszystkie elementy akrobatyczne wymienione w niższych kategoriach wiekowych oraz

    - stanie na głowie

    - przerzuty w przód jednonóż i obunóż (łączone kolejno po sobie z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych lub w połączeniu z innymi elementami akrobatycznymi)

    - przerzut w tył (flik –flak) łączone kolejno po sobie oraz z innymi elementami akrobatycznymi są niedozwolone !

    - salta machowe bokiem

    - figury oraz elementy akrobatyczne parowe oraz zespołowe statyczne i dynamiczne

    - podnoszenia i wynoszenia półwysokie i wysokie ze stabilną i bezpieczną asekuracją, opanowaniem i kontrolą

    Pozostałe elementy akrobatyczne, nie wymienione powyżej są niedozwolone

    2. Niedozwolone:

    - wyrzuty

   • Kategoria wiekowa youth:

   • Dozwolone elementy akrobatyczne:

   - wszystkie elementy akrobatyczne wymienione w niższych kategoriach wiekowych oraz

   - łączenie wszystkich elementów akrobatycznych statycznych oraz dynamicznych w/w

   - wszelkie modyfikacje elementów akrobatycznych statycznych oraz dynamicznych w/w

   Pozostałe elementy akrobatyczne, nie wymienione pow. są nie dozwolone

   2. Niedozwolone:

   - wyrzuty

  • Wszyscy tancerze i trenerzy powinni być świadomi, iż nie stosowanie się do ogólnych zasad dotyczących kostiumu, makijażu, tematyki choreografii itd. i tym samym świadome łamanie tych zasad skutkuje obniżeniem przez jury końcowej oceny prezentacji

  • Oprócz ogólnych zasad każda konkurencja taneczna określa swoje szczegółowe zasady


  Show Dance/Fantasy

 • Charakterystyka: Show Dance/Fantasy w szerokim znaczeniu jest oparty na dowolnym połączeniu elementów z techniki jazz, balet i/lub modern dance. Elementy te mogą być wykonywane w postaci czystej lub jako kombinacja kilku stylów. Inne dyscypliny tańca mogą być włączone do pokazu, ale nie powinny dominować. Show Dance dopuszcza stosowanie podnoszeń (z wyjątkiem baby/mini kids), elementów akrobatycznych, rekwizytów, scenografii i innych efektów teatralnych. Ruchy i elementy techniki rock`n rolla, tańców towarzyskich, orientalnych, belly dance, tap, majorettes i cheerleaders oraz konkurencji STREET DANCE są zabronione. Show Dance zawsze musi mieć myśl przewodnią, historię lub widoczny koncept rozpoznawalny przez publiczność, a osobista interpretacja tancerzy powinna być wyraźnie widoczna. Bardzo ważną rzeczą jest zaprezentowanie harmonii idei, muzyki, tańca, choreografii, kostiumu i rekwizytów zastosowanych w prezentacji, a także ogólne wrażenie

 • Akrobatyka: elementy akrobatyczne są oceniane według kryteriów pokazu i nie mogą dominować, muszą być w zgodzie z ideą lub tematem prezentacji. Jeśli dominują w pokazie w znacznej mierze obniżają końcową ocenę występu. Elementy akrobatyczne są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Podnoszenia: podnoszenia są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Rekwizyty: rekwizyty są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Prezentacje grupowe są oceniane jako całość. Występy solo, duetu lub części zespołu mogą wystąpić w pokazie, ale nie mogą dominować

 • Wszystkie prezentacje Show Dance opierają się na koncepcji, historii, temacie lub idei, dlatego też wszystkie muszą mieć tytuł pokazu

 • Czas prezentacji:

SHOW DANCE /FANTASY

baby/mini kids

min – max

children

min – max

juniors

min – max

youth

min – max

solo

1:00 – 2:00

1:15 – 2:15

1:30 – 2:15

1:45 – 2:15

duet

1:00 – 2:00

1:15 – 2:15

1:30 – 2:15

1:45 – 2:15

small group

1:30 – 3:00

2:30 – 3:00

2:30 – 3:00

2:30 – 4:00

formation

2:30 – 4:00

2:30 – 4:30

2:30 – 4:30

2:30 – 4:30

large formation

2:30 – 4:00

2:30 – 4:30

3:00 – 5:00

3:00 – 5:00

 Jazz Dance

 • Charakterystyka: Jazz Dance składa się z wielu podstawowych elementów i różnych stylów. Stanowi mieszankę etnicznych tradycji i technik, zawiera elementy tańca wielu narodów. Jest połączeniem baletu i tańca modern, wykonywanego do muzyki jazzowej. Podstawą są tu dwa elementy: rytm i policentryzm. Rozwój tańca jazzowego jest silnie związany z rozwojem muzyki jazzowej. Słowo jazz początkowo oznaczało siłę, gwałtowność, ekstazę. Do najważniejszych technik tańca jazzowego należy izolacja, czyli niezależne od siebie poruszanie poszczególnymi częściami ciała (głowa, ramiona, klatka piersiowa, biodra) w postawie rozluźnionej, mniej lub bardziej pochylonej. Cała prezentacja musi być wykonana w technice tańca jazzowego (obroty, skoki, izolacje, rozciągnięcie, wykorzystanie pracy rąk i nóg oraz górnej części ciała). Czasowanie i rytm będą rozpatrywane jako typowe dla tego gatunku tańca. Tancerze używają odpowiedniego obuwia

 • Style:modern jazz, broadway/theatre jazz, lyrical jazz, pop jazz

 • Akrobatyka: elementy akrobatyczne są dozwolone, po warunkiem, że jakaś część ciała dotyka podłogi i nie mogą dominować w prezentacji. Jeśli dominują w pokazie w znacznej mierze obniżają końcową ocenę występu. Elementy akrobatyczne są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Podnoszenia: podnoszenia są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH. Nie powinny dominować w prezentacji

 • Rekwizyty: rekwizyty są dozwolone pod następującymi warunkami: a) odzież – wszystkie akcesoria kostiumu, jak kapelusze, szaliki, rękawiczki etc., mogą być stosowane, jeśli są integralną częścią stroju. Mogą być wymieniane, wyrzucane, ale nie mogą wyścielać parkietu. Tancerze nie mogą zejść po prezentacji z parkietu, pozostawiając na nim części odzieży; b) rekwizyty wszystkie rekwizyty używane, takie jak laski, parasole, torby etc., mogą być stosowane, o ile są one integralną częścią występu i są używane podczas całej prezentacji. Tancerze nie mogą zejść po prezentacji z parkietu, pozostawiając na nim rekwizyty. Rekwizyty te nie mogą być używane jako dekoracja. Innymi słowy, nie można wejść na parkiet z parasolką, ustawić ją na podłodze, zatańczyć cały układ i opuścić parkiet; c)scenografia – wszelkie elementy, takie jak malowane tła, zasłony etc. używane jako scenografia są niedozwolone. Wszelkie rekwizyty są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Prezentacje grupowe są oceniane jako całość. Występy solo, duetu lub części zespołu mogą wystąpić w pokazie, ale nie mogą dominować

 • Show Dance versus Jazz Dance: różnica pomiędzy Show Dance a Jazz Dance jest bardzo trudna, ale nie niemożliwa do zdefiniowana. Style tańca jazzowego ciągle ewoluują od lat 20-tych XX wieku do chwili obecnej. Układy taneczne w technice jazzowej są tworzone przy użyciu czystego tańca, bez względu na temat lub historię. Natomiast prezentacje Show Dance, oprócz tego, iż muszą opierać się na idei, temacie czy historii, powinny prezentować harmonię idei, muzyki, tańca, choreografii, kostiumu i rekwizytów zastosowanych w prezentacji, z użyciem całego spektrum emocji. Taniec jazzowy nie musi opierać się na powyższych kryteriach i może być wykonywany tylko na podstawie czystego tańca. Muzyka nie może być uważana jako kryterium do określenia konkurencji, w której ma być prezentowana choreografia. Jednakże różnice technik i stylów można stosować do klasyfikacji

 • Czas prezentacji:

  JAZZ DANCE

  children

  min - max

  juniors

  min – max

  youth

  min – max

  solo

  1:00 – 2:00

  1:30 – 2:15

  1:45 – 2:15

  duet

  1:15 – 2:00

  1:30 – 2:15

  1:45 – 2:15

  small group

  2:30 – 3:00

  2:30 – 3:00

  2:30 – 4:00

  formation

  2:30 – 4:30

  2:30 – 4:30

  2:30 – 4:30

  large formation

  2:30 – 4:30

  3:00 – 5:00

  3:00 – 5:00

  Ballet/Neoklasyka // Ballet Ponté

 • Charakterystyka: taniec klasyczny jest najbardziej formalnym stylem baletowym; stosuje tradycyjną technikę baletową. Istnieją różnice związane z powstaniem i uformowaniem się takich szkół, jak francuska, włoska, duńska, rosyjska, angielska, amerykańska, czy kubańska. Wykorzystuje się tu metodę francuską, rosyjską metodę Waganowej (od nazwiska Agrippiny Waganowej) oraz włoską metodę Cecchettiego (od nazwiska Enrico Cecchettiego). Balet klasyczny jest najbardziej znany ze swoich unikatowych technik i elementów, takich jak: taniec w pointé, dehors (rozwartość), prawidłowe ustawienie ciała w pionie, podstawowe pozycje nóg i rąk, ruchy nóg zmieniające położenie tułowia (plié – relevé), niezależne ruchy nóg, zmiany położeń rąk (port de bras), ustalone formy kroków (pas), skoków (sauts), obrotów (tours, pirouettes), ustawień w stosunku do widza (en face, en écarté, en effacé, en croisé), precyzji ruchów, wdzięku i elegancji wykonania. W tej konkurencji mogą być prezentowane choreografie w technice baletu klasycznego (repertoire), a także innych stylów (wolne wariacje, oryginalne kreacje) wykonane w miękkich baletkach lub pointach. Choreografia może mieć charakter nowoczesny, ale nie może różnić się od tego, co jest powszechnie znane, jako balet klasyczny. Układy Lirycal, Modern i Modern Jazz nie mogą być wykonywane w tej konkurencji. Taniec w pointach nie jest dozwolony w kategoriach baby/mini kids i children

 • Kategoria Ballet Pointé odbywa się osobno

 • Akrobatyka: elementy akrobatyczne są niedozwolone

 • Podnoszenia:podnoszenia są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH. Wszelkie podnoszenia muszą być wykonywane zgodnie z tradycją baletu klasycznego

 • Rekwizyty: rekwizyty są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH

 • Prezentacje grupowe są oceniane jako całość. Występy solo, duetu lub części zespołu mogą wystąpić w pokazie, ale nie mogą dominować

 • Czas prezentacji:

  BALLET

  baby/mini kids

  min – max

  children

  min – max

  juniors

  min – max

  youth

  min – max

  solo

  0:30 – 1:00

  0:50 – 1:45

  1:00 – 2:00

  1:30 – 2:15

  duet

  0:30 – 1:15

  0:50 – 1:45

  1:00 – 2:00

  1:30 – 2:15

  small group

  1:30 – 3:00

  1:30 – 3:00

  2:00 – 3:00

  2:00 – 4:00

  formation

  2:30 – 4:00

  2:30 – 4:30

  2:30 – 4:30

  2:30 – 4:30

  large formation

  2:30 – 4:00

  2:30 – 4:30

  3:00 – 5:00

  3:00 – 5:00

  Modern/Contemporary Dance

 • Charakterystyka: Modern/Contemporary Dance to artystyczne formy tańca opierające się na różnorodnych technikach i stylach tanecznych. Powstały na początku XX wieku jako przeciwstawienie skostniałemu w rutynie i oderwanemu od życia baletowi klasycznemu. Pionierzy Modern Dance szukali swobody ruchów ciała przy użyciu jego naturalnych linii i energii, które pozwalają na większy zakres i płynność ruchu niż konwencjonalne techniki taneczne. Charakteryzuje się wszechstronnością. Materiałem roboczym jest tu ludzki ruch. Nie ma stałych lub ustalonych wzorców ruchu, ale jest to raczej ciągłe poszukiwanie nowych form i dynamiki ruchu. W związku z tym tancerze wykorzystują różne współczesne i klasyczne techniki taneczne. Ciało używane jest tu jako medium komunikacji społecznej i ekspresji. Tancerze koncentrują się na swobodnej interpretacji ich wewnętrznych emocji; poruszają się w pozycji leżącej, klęczącej, siedzącej i stojącej. Ich ruchy cechuje plastyka, ciągłość i dynamika. Bazują na ruchach naturalnych i naturalnych możliwościach ciała, starają się przekazywać myśli i uczucia bez zbędnej ornamentyki. Główne zasady modern dance to: a) całe ciało bierze udział w tworzeniu wyrazu, b) w tułowiu mieści się centrum siły napędowej ruchu, c) ekspresję osiąga się przez kontrolowane naprężanie i rozluźnianie mięśni, d) ekspresja ciała jest ściśle związana z poczuciem samorealizacji, e) wszystkie uczucia mają własny wyraz cielesny, f) ruch wzmacnia uczucie, uczucie wzmacnia ruch. Modern/Contemporary Dance wciąż zmienia się i nie może być uważany za ostatecznie uformowane zjawisko. Dziś technika ta korzysta z innych technik tanecznych w zależności od potrzeb i upodobań choreografa. Twórcy posiłkują się technikami, które pomagają zrozumieć pracę organizmu człowieka, takimi jak body mind center, Feldenkreisa, Alexandra i Hellera. Choreografowie wykorzystują elementy technik stretchingowych i medytacyjnych (jogi, tai-chi, pilates), zapożyczają elementy sztuki walk, akrobatyki i gimnastyki sportowej. Wprowadzają grę aktorską i improwizację ruchową. Kompozycje przygotowane w oparciu o techniki tańca współczesnego z pełną dowolnością środków wyrazu, formy i treści (dostosowanej do wieku tancerzy), powinny przedstawiać całościowy obraz choreograficzny. Nie kładzie się tak dużego nacisku na budowanie fabuły, historii, jak np. w Show Dance. Jest to przede wszystkim kreowanie obrazu, nastroju

 • Akrobatyka i podnoszenia: elementy akrobatyczne i podnoszenia są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Rekwizyty: rekwizyty są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH. Scenografia (w postaci tła) jest zabroniona

 • Prezentacje grupowe są oceniane jako całość. Występy solo, duetu lub części zespołu mogą wystąpić w pokazie, ale nie mogą dominować. Przy ocenie prezentacji Modern Dance bierze się trzy kryteria oceny: a) technika wykonania (ogólnie stosowane kryteria oceny tańca takie, jak: linie ciała, równowaga, koordynacja ruchu, jakość ruchu, czyli precyzja, dynamika, szerokość, płynność, lekkość, zgodność z muzyką; zgodność ze stylem Modern Dance: napięcie i rozluźnienie mięśni, zawieszenie ruchu – balansowanie między stanem równowagi a upadkiem, wykorzystanie pędu, policentryzm, współdziałanie z siłą grawitacji – wykorzystanie ciężaru ciała i podłogi, szybkie przechodzenie od pozycji pionowej do upadku i odwrotnie, płynność połączeń, zmienność dynamiki, ciągłość ruchu, partnerowania, charakterystyczne elementy ruchu – obroty i skoki poza pionem, swingi, rolls, przetoczenia, ślizgi, wagi, izolacje; dodatkowo w formation i large formation: synchrony, zachowanie linii, zabudowa przestrzeni, płynne przejścia z jednego ustawienia do innego), b) choreografia (oryginalność tematu, dobór muzyki i jej kompatybilność z elementami tanecznymi, kompozycja – wykorzystanie poziomów, kierunków, czasowania, planów, dobór rekwizytów i wykorzystanie ich, dobór elementów do grupy wiekowej, rysunek, partnerowanie, zgodność prezentacji z tytułem), c) image (wygląd sceniczny – kostium, uczesanie, makijaż, rekwizyt; kultura osobista; wejście na parkiet i zejście; obecność na parkiecie – emocje, ekspresja, wrażenie)

  • Czas prezentacji:

  MODERN/CONTEMPORARY DANCE

  juniors

  min – max

  youth

  min – max

  solo

  1:30 – 2:00

  1:30 – 2:15

  duet

  1:45 – 2:15

  1:45 – 2:15

  small group

  2:00 –3:00

  2:00 – 4:00

  formation

  2:30 – 4:30

  2:30 – 6:00

  large formation

  3:00 – 6:00

  4:00 – 8:00

  Folk

 • Charakterystyka: w tej konkurencji tanecznej prezentowane są tańce tradycyjne wszystkich narodowości, przekazywane z pokolenia na pokolenie, m.in.: tańce polskie narodowe i regionalne, Indian Amerykańskich, polinezyjskie, japońskie, rosyjskie, włoskie, afrykańskie etc. Tańce mogą być prezentowane w formie oryginalnej lub stylizacji. Ponadto w tej konkurencji mogą być prezentowane obrazki taneczne o tematyce ludowej.

 • Muzyka i kostiumy: powinny być stosowane tradycyjne/autentyczne kostiumy i muzyka, które są brane pod uwagę przy ogólnej ocenie prezentacji. Stylizacja jest również dozwolona, ale powinna zachować elementy charakterystyczne dla danego tańca, regionu etc.

 • Rekwizyty: dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH

 • Akrobatyka: jest niedozwolona.

 • Podnoszenia: podnoszenia są dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH I KONKURENCJI TANECZNYCH. Wszelkie podnoszenia muszą być wykonywane zgodnie z techniką tańca ludowego.

 • Prezentacje grupowe są oceniane jako całość. Występy solo, duetu lub części zespołu mogą wystąpić w pokazie, ale nie mogą dominować

 • W tej konkurencji tanecznej dopuszcza się również prezentacje Flamenco dla kategorii wiekowych juniors i youth. Charakterystyka: muzyka i żywy, rytmiczny tradycyjny taniec hiszpańskich Cyganów. W falującym wokalu, giętkich ruchach ramion i charakterystycznej pracy nóg można dostrzec silne wpływy mauretańskie i arabskie. Podstawowe tańce to m.in.: alegrias, soleares, bulerias i farucca. Początkowo były one tańczone tylko przy akompaniamencie śpiewu i klaskania, później dodano gitary i kastaniety. Poszczególne wykonania wyróżniają się pomysłowością z jaką tancerze grają z rytmem każdego tańca i intensywnością ich ekspresji – wielcy tancerze flamenco słyną z ich duende, jakości, które wyrażają zarówno duszę i ich zdolność do tłumaczenia czystych stanów emocjonalnych. Flamenco pierwotnie tańczono na ulicach i w kawiarniach, ale od XX wieku stał się bardziej popularny w teatrach. Flamenco może być wykonywane w czystej formie, bądź jako fuzja kilku stylów.

  Rekwizyty: dozwolone zgodnie z wymogami zamieszczonymi w OGÓLNYCH ZASADACH. Scenografia jest niedozwolona.

Kostiumy: sukienki powinny być w jednym stylu. Wyróżnienia w szczegółach sukni są możliwe. Dodatkowe akcesoria są dozwolone. Kostiumy powinny być dostosowane do wieku i charakteru tańca.

Muzyka: w czystej formie lub jako fuzja kilku stylów.

Akrobatyka i podnoszenia: są niedozwolone. Prezentacje grupowe są oceniane jako całość. Występy solo, duetu lub części zespołu mogą wystąpić w pokazie, ale nie mogą dominować.

 • Czas prezentacji:

  FOLK

  baby/mini kids

  min – max

  children

  min – max

  juniors

  min – max

  youth

  min – max

  solo

  1:00 – 2:00

  1:15 – 2:00

  1:30 – 2:15

  1:45 – 2:30

  duet

  1:00 – 2:00

  1:15 – 2:00

  1:30 – 2:15

  1:45 – 2:30

  small group

  1:30 – 3:00

  2:30 – 3:00

  2:30 – 4:00

  2:30 – 4:00

  formation

  2:30 – 4:00

  2:30 – 5:00

  2:30 – 5:30

  3:00 – 6:00

  large formation

  2:30 – 4:00

  3:00 – 6:00

  4:00 – 8:00

  6:00 – 12:00

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu

 • Koszty związane zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy Festiwalu lub instytucja delegująca

 • Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów według obowiązujących przepisów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników. Instruktor nie może być jedynym opiekunem zespołu. Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników

 • Instruktor lub choreograf grupy nie może być jednocześnie członkiem tej grupy (nie może występować z zespołem na scenie)

 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją

 • Wejście do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 20 minut przed planowanym występem zespołu. Prosi się o szybkie opuszczanie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom

 • Organizator prosi o przestrzeganie zasad przebywania w garderobach (przebywają tam tylko osoby z zespołu i opiekunowie) oraz o umiejętność dzielenia się garderobami z innymi grupami

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste, kostiumy i rekwizyty

 • Organizator prosi o szanowanie i nie zanieczyszczanie pomieszczeń, w którym odbędzie się Festiwal

 • Za ewentualne szkody powstałe w szatniach odpowiada zespół, który w danym czasie korzystał z danego pomieszczenia

 • Na terenie całego obiektu oraz w jego okolicy obowiązuje absolutny zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających

 • W czasie trwania Festiwalu Organizator zapewnia obsługę medyczną

 • We wszystkich sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny i Koordynator Festiwalu

 • Prosi się o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty

 • Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) na terenie hali sportowej w trakcie trwania Festiwalu należy uzyskać pisemną zgodę Organizatora

 • Każda osoba przebywająca na Festiwalu ma obowiązek przestrzegania zaleceń Organizatora, przepisów p/poż. i bhp

 • Obowiązuje zakaz filmowania i rejestrowania Festiwalu przez uczestników

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagrania i fotografowania prezentacji w celach popularyzacji i dokumentacji Festiwalu, a także prawo fotografowania prezentacji przez akredytowanych przy imprezie dziennikarzy i fotografów

 • Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków Festiwalu i niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienie

 • Opiekunowie przesyłając zgłoszenie, potwierdzają brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w Festiwalu zgłoszonych tancerzy

 • Uczestnicy Festiwalu udzielają Organizatorowi Festiwalu zezwolenie na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego i elektronicznego

 • Uczestnicy Festiwalu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawo do rejestracji prezentacji tanecznych podczas Festiwalu w zakresie: rejestracji telewizyjnej; nadawania oraz reemisji; utrwalania; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci Internet; publicznego odtwarzania; wyświetlania

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych korekt w programie Festiwalu w zależności od sytuacji oraz do zmian w niniejszym Regulaminie. Decyzje Organizatora są nieodwołalne

 • Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator

 • Nie spełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu. Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika Festiwalu również wtedy, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszone są cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste bądź jakiekolwiek przepisy prawa

 • Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Organizatora najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu

 • Prosi się instruktorów o pomoc przy ustawianiu dzieci podczas rozdawania nagród oraz podczas prezentacji zespołów, zgodnie z programem ramowym.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (RODO) Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.: (+48) 607-618-742.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Festiwalu Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Festiwalu.

 4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Festiwalu. Po zakończeniu Festiwalu dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Dla celów kontaktowych i informacyjnych przechowywane są dłużej jedynie maile kontaktowe. W każdej chwili uczestnik może wysłać maila z prośbą o usunięcie danych z bazy kontaktowej. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat na podstawie Ustawy o rachunkowości (Dz. U. Z 2018 r. poz. 395).

 5. Uczestnik Festiwalu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Sportu, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 6. Jeżeli uczestnik Festiwalu uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

RAMOWY PLAN

III FESTIWALU SZTUKI TANECZNEJ

PLĄSOWADŁA 2020 – Dobrzeń Wielki

 

20 czerwca 2020 (sobota)

konkurencje taneczne:

Pierwszy kroczek (wszystkie style taneczne)

Ballet/ Neoklasyka // Ballet Pointé, Folk, OPEN

 

21 czerwca 2020 (niedziela)

konkurencje taneczne:

Modern/Contemporary Dance,

Jazz Dance, Show Dance/Fantasy

 

UWAGA! Liczba podmiotów tanecznych w Festiwalu jest ograniczona. Poszczególne prezentacje będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

W przypadku małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii i/lub skrócenia trwania Festiwalu do jednego dnia.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Festiwalu

p. dr Alicja Iwańska, tel. 607 618 742, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.